Risikostyring byggeri

Risikostyring Byggeri

Risikostyring Byggeri – Styring af byggeprocessen

Bygge- og anlægsbranchen er præget af projekter med forsinkede tidsplaner, budgetterne bliver overskredet og kvaliteten bliver ikke altid som forventet. Udfordringen er særlig udpræget på megaprojekter. Så skal du bygge noget stort, har du alle odds imod dig. 9 ud af 10 megaprojekter går over budget, og overskridelser på 50% eller mere helt almindeligt – og danske megaprojekter er ingen undtagelse.

Mange af årsagerne til udfordringer ligger i beslutningsprocesserne, kompetencer og styringsmetoder. Er du interesseret I at vide mere, så har vi her links til nogle gode artikler om hvorfor megaprojekter går galt. Er det ikke et megaprojekt, du står overfor giver artiklerne stadig en rigtig god forståelse for problemstillingerne.

Megaprojects are constantly “Over budget, over time, under benefits, over and over again”
 Iron Law of Megaprojects, Bent Flyvbjerg 2011. 

Top Ten Behavioral Biases in Project Management: An Overview, Bent Flyvbjerg 2021. 

Datadrevet Projekt- og Risikostyring Byggeri

Er du interesseret i at komme i mål med dit projekt, så har vi udviklet en datadrevet metode til projekt- og risikostyring. Vores risikostyring adskiller sig fra traditionelle metoder ved at være faktabaseret, uden subjektive vurderinger, og tidsbesparende at implementere, da rapporteringen og analyser i høj grad er automatiserede.

Resultatet er, at du hver dag, ved hvor dit projekt er i forhold til planen, og risici kan mitigeres i tide.

5 trin for Projekt- og Risikostyring hos Exigo

1) Før projektstart

Det vigtigste udgangspunkt for at minimere risici i den efterfølgende byggeproces, er at få udarbejdet en præcis og fyldestgørende IKT-aftale / BIM Execution Plan, som alle projektets parter skal forpligte sig til.

Skal IKT-aftalen give værdi, er det vigtigt, at alle parter ved præcist hvad de skal gøre, og hvornår. Alle detaljer omkring udviklingen af projektets 3D-bygningsmodeller, herunder grænseflader på tværs af fag, skal kortlægges og planlægges. IKT-aftalen er et gennemgående dokument, der udarbejdes før projekteringen, og som anvendes gennem alle faser, frem til og med den efterfølgende drift.

Vi kan hjælpe dig med at udarbejde robuste IKT-aftale vedrørende dit byggeprojekt. Vi anvender og har spidskompencer indenfor både ISO 19650 på internationale projekter og Molio  A102/402 på rent danske projekter.

Læs mere om vores IKT-ledelse her.

IKT ledelse BIM Execution plan

Hvad er BIM Procesledelse?

BIM Procesledelse omfatter definering af mål, omfang og workflow for implementeringen af BIM metoder i et projekt. Dette beskrives i dokumenter som IKT-aftaler, Procesmanualer og Leverancespecifikationer eller Employer’s Information Requirements (EIR), BIM Execution Plan (BEP) og Task Information Delivery Plans (TIDP) med flere iht. ISO 19650. Dokumentarne skal skal afstemme informationskrav til data og geometri, digitale leverancer, udviklingen af dem gennem projektets faser, og hvem der er ansvarlige for hver enkelt leverance og fag.

Projektering 3D bygningsmodeller

2) Projekteringsfasen

Før byggeriet påbegyndes, er det vigtigt, at alle de udarbejdede 3D-bygningsmodeller vedrørende dit projekt, kvalitetssikres grundigt. Det gælder både de enkelte 3D-bygningsmodeller, og den tværfaglige fællesmodel, der er én samling af 3D-modeller fra alle fag. Er modellerne lavet geometrisk korrekt? Er de navngivet korrekt? Er der lavet løbende kollisionskontrol på tværs af fag?

Populært fortalt, skal dit projekt kunne bygges fejlfrit på computerskærmen, inden opstart af projektet igangsættes i virkeligheden. Hvis det ikke er tilfældet, bør du vente, til hele projektet er klart. Det kan være meget bekosteligt at rette op på kollisioner på byggepladsen.

Vi hjælper dig med at sikre, at 3D-modellerne, og dermed det projektmateriale der ligger til grund for byggeprocessen, er i god kvalitet, så du minimerer din risiko for ekstraregninger under udførelsen betydeligt.

Læs mere om vores kollisionskontrol og bygbarhedsanalyser

Hvorfor er bygbarhed vigtigt?

Forskningen viser, at den vigtigste nøgle til at holde omkostningerne nede, er at gøre implementeringsfasen så kort og forsinkelser så små som muligt [Flyvbjerg, 2017]. Dette kan sikres bl.a. gennem præfabrikation, standardisering og modularisering. Men det er også særdeles væsentligt, at projektmaterialet er godt koordineret og derfor bygbart inden for den planlagte implementeringsfase.

3) Før byggestart

Vi hjælper dig og dit team med at skabe en fuldstændig transparent og realistisk tidsplan samt ditto økonomi. Vi sikrer dig et overblik, hvor du kan se konsekvenser af ændringer og risici.

Det gør vi, ved at anvende den lokationsbaserede metode, og koble den med mængder fra 3D-bygningsmodellerne fra dit projekt. Mængderne fra modellerne beriges med pris- og produktivitetsdata, og forskellige scenarier analyseres og optimeres, indtil den mest optimale plan er fundet. Det gælder både ift. totaløkonomi, udførelsestid, byggeflow og CO2-forbrug.

Mængdeudtræk fra 3D modeller totaløkonomi, udførelsestid, byggeflow og CO2-forbrug

Hvorfor er en realistisk plan for hele projektet vigtig – den holder jo alligevel ikke?

Resultatet af planlægningsindsatsen er både at etablere det formelle performance baseline samt det juridiske kontraktfastsættelsesomfang og forsikringer [Gil & Pinot, 2018]. Ydermere har planlægningen af megaprojekter ofte en tendens til at være alt for optimistisk, begrænset læring fra andre megaprojekter og tillader derfor ikke tilstrækkeligt uforudsete begivenheder for kompleksitet og uplanlagte hændelser [Flyvbjerg, 2017]. For at kunne tage hånd om det uforudsete, er det vigtigt at have plan hvor konsekvenser i detaljer hurtigt kan gennemskues. Det er derfor afgørende at anvende en struktureret datadrevet tilgang til at nedbryde arbejdet og estimere aktiviteternes varighed. Dette gøres ved at basere udførelsesplanlægningen på mængder fordelt på lokationer og inddrage entreprenørerne, som har den dybe domæneerfaring.

tid, økonomi, staderegistrering dashboards

4) Udførelsesfasen

Tid- og økonomicontrolling i realtid baseret på earned-value management, staderegistrering og ledelsesrapportering med online dashboards.

I udførelsesfasen følger vi løbende op på, om dit projekt skrider frem i overensstemmelse med planen. Så snart en afvigelse er identificeret, sikrer vi, at der med det samme udføres korrigerende handlinger, så afvigelserne får minimale konsekvenser på projektet.

Hvordan implementeres økonomistyring med Earned Value Management?

Økonomistyringen udføres ved hjælp af den lokationsbaserede tidsplan, der giver en let forståelig struktur til fordeling af omkostninger. Helst baseret på mængder fra en 3D-model men ellers beregnet manuelt.

Ved at ”cost-loade” den lokationsbaserede tidsplan skabes grundlaget for at beregne det planlagte cashflow helt automatisk. Når fremdriften indtastes for hver aktivitet på de enkelte lokationer, kendes den aktuelle værdi skabt på byggepladsen. Det bliver herefter let at sammenligne med den månedlig staderapportering fra entreprenørerne og de enkelte teams på byggepladsen samt underleverandører. Dermed udnyttes Earned Value metoden til at monitorere og risikovurdere fremdriften. I Tactplan Production kan dette gøres på få minutter dagligt eller ugentligt for selv meget store projekter.

Fremskridtsrapportering i realtid sikrer desuden, at projektudbetalinger afspejler det faktiske arbejde på stedet, så den samlede projektudbetaling til enhver tid svarer til den samlede optjente værdi (earned value) af det udførte arbejde.

5) Fremdrift-, performance- og økonomirapportering 

Vi sikrer dig et overblik, ved at opsætte dashboards til visualisering af performance. Vi opsætter intensiv tracking af fremdriftsdata, der rapporteres i realtid fra byggepladsen, så risici samt økonomiske og tidsmæssige konsekvenser synliggøres og kan adresseres.

I de dashboards vi sætter op til dig, kan visningerne af de data, der ligger bag tilrettes, så de enkelte visninger er relevant på forskellige niveauer. Eksempelvis overordnede data til bestyrelse  og topledelsesniveau, samt detaljerede visninger ned på en specifik lokation, til projektchef eller projektleder niveau. Det giver en stærk kommunikationsplatform, da alle kigger på de samme data.

Og med så stærkt et bagvedliggende dataset, er det forholdsvist enkelt, selv på et komplekst byggeri, at analysere og iværksætte korrigerende handlinger, så snart projektafvigelser opdages.

.

Fremdrift-, performance- og økonomirapportering

Hvilke kompetencer har jeg behov for?

Med de rigtige metoder såsom lokationsbaseret planlægning i Tactplan Schedule samt staderegistrering og ledelsesrapportering i Tactplan Control kan selv meget store projekter håndteres af 1-2 personer. Dette kræver imidlertid de rette kompetencer. De enkelte step i Exigo’s projekt- og risikostyringsmetode er enkle at forstå og lære. Det svære er, at få det til at virke med fuldt integrerede data i realtid på virkelige projekter. Her anbefaler vi, at du får vores hjælp på dit første projekt – herefter kan du med den rette indsats blive selvkørende på det næste projekt.

Risikostyring Byggeri – Vi hjælper også gerne dig

Der sker rigtig meget indenfor risikostyring og digitalisering, og mulighederne er mange. Rigtig mange. Det kan derfor være vanskeligt at overskue, hvilke af de krukker, der står for enden af den digitale regnbue, der faktisk er guld i.

På et uforpligtende møde, tilbyder vi vores ekspertise og sparring, ift. netop den virksomhed du sidder i.

Skriv eller ring til Kristina Ekkersgaard, ke@exigo.dk, 53 55 59 05 så finder hun en dato i kalenderen til dig.

”Hvis man, som bygherre, ikke sikrer sig, at byggeledelse og entreprenører har kraftfulde værktøjer til planlægning og styring til rådighed, kan man ikke forvente, at de leverer gode resultater. Jeg ser på Exigo som en del af min byggeledelse. Exigo-teamet har ekspertise indenfor lokationsbaseret tidsplanlægning koblet med økonomi og 3D (4D+5D), og har erfaring, værktøjer og processer på plads for at udføre netop det arbejde. Resten af ​​min byggeledelse, og andre konsulenter, har ikke den ekspertise. Den rådgivning og de værktøjer jeg får fra Exigo, er nøjagtigt den rådgivning og de værktøjer jeg har brug for, for at sikre, at min byggeledelse og mine entreprenører, kan planlægge og styre projektet og levere de resultater jeg ønsker.”

Ásbjörn Jónsson

Head Project Manager, Project Owner