Forretningsbetingelser

Anvendelse

Disse forretningsbetingelser finder anvendelse for alle aftaler om salg af ydelser og andre produkter, som indgås af Exigo A/S, CVR-nr. 33 36 97 78 (herefter benævnt ”Exigo”) med dette selskabs kunder.

I tillæg til disse forretningsbetingelser finder ABR89 anvendelse for så vidt ABR89 ikke er fraveget i forretningsbetingelserne eller aftalen med kunden.

Gyldighed

Forretningsbetingelserne er gældende fra den 1. januar 2011 og gælder i mangel af anden skriftlig aftale for ethvert salg af ydelser og produkter, som Exigo leverer til kunden efter denne dato.

Der tages forbehold for senere ændringer i forretningsbetingelserne. Exigos til enhver tid opdaterede forretningsbetingelser findes på Exigos hjemmeside www.exigo.dk.

Aftaleindgåelse

Tilbud afgivet af Exigo bortfalder 30 dage fra afgivelsesdagen. Afgivne tilbud kan dog til enhver tid frit tilbagekaldes eller ændres.

Et tilbud anses som accepteret ved 1) Exigos fremsendelse af ordrebekræftelse i tilfælde, hvor kunden har afgivet ordren uden forudgående tilbud fra Exigo eller 2) ved kundens skriftlige accept af eller ved kundens betaling af første rate i henhold til et af Exigo afgivet tilbud.

Priser og betalingsbetingelser

Medmindre andet er anført, er alle priser angivet ekskl. moms.

Exigo udfører opgaver enten til fast pris (tilbud) eller efter timebetaling.

Timeprisen fremgår af Exigos til enhver tid gældende prisliste. Arbejdet faktureres løbende månedsvis bagud bilagt en opgørelse over det anvendte tidsforbrug. Timeprisen reguleres en (1) gang årligt pr. 1. januar med udviklingen i lønindeks for den private sektor.

Betalingsfristen er otte (8) dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling tilskrives renter med 2 % pr. påbegyndt måned fra betalingsfristen.

Exigo har ved forsinket betaling ret til uden varsel og uden ansvar at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser over for kunden vedrørende det konkrete projekt eller vedrørende eventuelt andre retsforhold parterne imellem. Kunden modtager skriftlig meddelelse, såfremt Exigo standser projektet.

Undlader kunden at modtage en ydelse på den aftalte dag, skal betaling desuagtet erlægges, som om levering havde fundet sted i henhold til aftalen.

Hvis det er aftalt, at en ydelse skal leveres i flere delleverancer, og det er aftalt, at kunden skal faktureres efter levering af sidste delleverance, er Exigo berettiget til acontofakturering af hidtidige delleverancer, hvis kunden på et tidspunkt udskyder senere aftalte leveringstidspunkter.

Den aftalte ydelse

Exigo er over for kunden forpligtet til at levere den ydelse, som er beskrevet i Exigos tilbud, løsningsbeskrivelse eller parternes aftale.

Forinden Exigos igangsættelse af arbejdet, påhviler det kunden at sikre sig, at Exigos tilbud, løsningsbeskrivelse eller parternes aftale er udtømmende for den ydelse, som kunden har bestilt. Kunden bærer således det fulde ansvar for, at projektet er entydigt og udtømmende beskrevet i tilbudet, løsningsbeskrivelsen eller parternes aftale, medmindre andet er aftalt.

Eventuelle ændringer i løsningsbeskrivelsen, tilbud eller aftale skal for at være gyldige aftales skriftligt af parterne. Medmindre andet er aftalt, bærer kunden det fulde ansvar for, at ændringen af projektet er entydigt og udtømmende beskrevet i en løsningsbeskrivelse.

Det påhviler kunden at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed vedrørende projektet.

Bortset fra, hvor dette er særskilt aftalt, omfatter Exigos ydelse ikke rådgivning om projektets byggetekniske forhold, statik eller dimensionering, og Exigo påtager sig ikke noget ansvar herfor.

Tidsplan

Er der mellem parterne aftalt en tidsplan, påhviler det Exigo at udføre projektet under overholdelse af tidsplanen.

Er der ikke aftalt en tidsplan, skal projektet udføres med den hast, som efter projektets omfang og omstændighederne i øvrigt må anses for rimelig.

Samarbejde under arbejdets udførelse

Projektet skal udføres i samråd mellem parterne. Samråd skal foregå ved løbende kontakt mellem parternes kontaktpersoner.

Medmindre andet er aftalt, er kunden ansvarlig for samordning og organisering af projektet inden for egen virksomhed.

Exigo er berettiget til at antage underleverandører til udførelse af projektet. Exigo er i enhver henseende ansvarlig over for kunden for arbejde udført af underleverandører.

Såfremt Exigo henviser kunden til tredjemand med henblik på løsning af en opgave, påtager Exigo sig intet ansvar for en sådan tredjemands ydelse, handling eller undladelse.

Ekstraarbejder

Exigo skal snarest underrette kunden ved behov for supplerende ydelser eller udvidelse af projektet. Exigo giver besked, hvis Exigo anser de supplerende ydelser eller udvidelsen af projektet som et ekstraarbejde, der ikke er omfattet af projektplanen, løsningsbeskrivelsen eller tilbudet.

Opstår der under udførelsen af projektet behov for at udføre ekstraarbejder, faktureres disse særskilt i henhold til pkt. 4.3.

Færdiggørelse af arbejdet/mangler ved arbejdet

Ved færdiggørelsen af et projekt laver Exigo en aflevering af det aftalte projekt til kunden. Afleveringens art vil afhænge af omfang og kompleksitet.

Kunden skal herefter reklamere til Exigo for registrerede fejl og mangler inden rimelig tid. Fejl og mangler, for hvilke der er reklameret inden en (1) måned efter afleveringen af et projekt, udføres af Exigo uden beregning. Reklamerer kunden for fejl og mangler senere end en (1) måned efter afleveringen af et projekt, bortfalder Exigos pligt til at afhjælpe mangler uden beregning.

Det påhviler således kunden straks efter afleveringen af projektet at udføre egne tests af projektet samt dets opfyldelse af løsningsbeskrivelsen og eventuelle bilag. Hvis kunden ikke påpeger fejl og mangler inden en måned efter afleveringen, kan afhjælpning ikke pålægges Exigo uden beregning.

Såfremt Exigo er ansvarlig for en fejl eller mangel, skal en sådan fejl eller mangel inden for rimelig tid påbegyndes løst, eller kunden skal anvises om, hvorledes denne kan udbedres.

Såfremt det under afhjælpningen af fejl viser sig, at fejlen ikke kan bebrejdes Exigo, er Exigo berettiget til at fakturere afhjælpningsarbejdet efter regning i henhold til den gældende prisliste.

Fejl forårsaget af forhold relateret til drift, tredjemands software eller kundens eget arbejde kan ikke henføres til Exigo. Ej heller kan kunden rejse krav mod Exigo for mangler, som kunden har godkendt på et tidligere tidspunkt.

Kunden har bevisbyrden for, at eventuelle mangler eller skader kan henføres til handlinger eller forsømmelser fra Exigos side.

Forsinkelse

Har parterne aftalt en tidsplan, foreligger der forsinkelse, såfremt afleveringen af projektet ikke har fundet sted på den aftalte leveringsdato. Forsinkelsen løber indtil den dato, hvor afleveringen finder sted.

Skyldes forsinkelsen forhold, der ikke er inkluderet i projektet fra Exigo, har Exigo ret til at udskyde den aftalte leveringsdato med mindst det antal dage, der svarer til forsinkelsen.

Såfremt der er forhold, der berettiger til yderligere udskydelse, er dette berettiget, såfremt Exigo kan angive rimeligheden herfor.

Følgende årsager til forsinkelse anses altid som rimelige og berettiget til tidsfristforlængelse:

  • Ændringer af det aftalte arbejde, der ønskes af kunden
  • Kundens egen forsinkelse
  • Andre forhold hos kunden, som opstår uden Exigos skyld
  • Forhold, der opstår uden Exigos skyld, og over hvilke Exigo ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lockout eller hærværk
  • Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes Exigos egne forhold

Erstatning

Parterne er med de begrænsninger eller tilføjelser, som fremgår af disse forretningsbetingelser, ansvarlig over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler. Exigo påtager sig ikke noget erstatningsansvar over for tredjemand.

Exigo er berettiget til erstatning af eventuelle tab direkte afledt af kundens forsinkelse eller andre culpøse forhold hos kunden.

Medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med den konkrete opgave, er Exigo ikke ved forsinkelse eller fejl og mangler ved arbejdet ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre følgeskader, indirekte tab og økonomiske konsekvenstab hos kunden. Begrænsningen gælder dog ikke, hvis Exigo har handlet groft uagtsomt.

Exigos erstatningsansvar over for kunden er altid begrænset til tre (3) gange det for opgaven aftalte honorar, og hvis der ikke er aftalt et fast honorar, da til det for opgaven rimelige honorar. Uanset foranstående kan Exigos ansvar for et projekt eller over for en enkelt kunde i samme kalenderår ikke overstige DKK 5.000.000,00.

I tilfælde af ansvarspådragende forsinkelse er Exigos erstatningsansvar aftalt til en halv (0,5) % pr. påbegyndt uge, dog maksimeret til 10 % af Exigos honorar.

Ejendomsforbehold

Alle ydelser og produkter af enhver art, som leveres af Exigo, forbliver Exigos ejendom, indtil betaling af samtlige beløb vedrørende leverancen, herunder alle renter og omkostninger, er erlagt fuldt ud.

Såfremt kunden kommer under insolvensbehandling og undlader på opfordring at opfylde aftalen eller indtræde heri, er kunden forpligtet til efter påkrav at tilbagelevere ydelser leveret til kunden.

Rettigheder

Exigo har den fulde ophavsret og brugsret til data og materiale udviklet for kunden.

Kunden får en ikke-eksklusiv, uoverdragelig brugsret til data og materiale udviklet af Exigo.

Såfremt kunden ubeføjet overlader brugsretten til tredjemand, ifalder kunden erstatningsansvar over for Exigo aftalt til DKK 1.000.000,00 for hver overtrædelse.

Fortrolighed

Exigo forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjemand i forbindelse med udførelse af konkrete projekter og samarbejdet i øvrigt. Exigo har dog ret til i markedsføringsøjemed at opgive kunden henholdsvis projektet som reference.

Exigo videregiver ikke kundens personlige oplysninger til tredjemand uden kundens udtrykkelige samtykke.

Data og materiale udviklet til kunden skal behandles strengt fortroligt og må ikke overlades til tredjemand.

Tvister og lovvalg

Alle tvistigheder i anledning af parternes aftale eller som har sammenhæng med denne, afgøres efter Exigos valg ved de danske domstole eller ved voldgift i overensstemmelse med ABR89.

Alle retsspørgsmål, som måtte opstå i anledning af aftalen og eventuelle underliggende leverancer, skal bedømmes efter dansk ret, dog bortset fra dansk rets regler om international privatret (ingen renvoi).