Targetprisstyring

Targetprisstyring

Targetprisnedbrydning og -styring

For at forklare hvilket problem targetprisstyring løser, er der behov for at kigge på hvordan et traditionelt byggeprojekt udbydes – og hvad der bør ændres.

Traditionelt definerer bygherre i samarbejde med arkitekterne et byggeri og efterfølgende spørges entreprenøren “hvad koster det?” – en fremgangsmåde, der overlader bygherre til at ‘håbe’ på at prisen matcher budgettet og, at der ikke sker en fordyrelse i udførelsen (hvilket der ofte gør, når opgaven tildeles laveste pris).

Med targetprisstyring definerer bygherre et budget samt en række mål og ønsker for byggeriet og efterfølgende spørges arkitekt og entreprenør (som samlet hold) “hvor meget kan jeg få for mit budget?” – en fremgangsmåde, der sikrer, at prisen matcher budgettet, og at projektet tilpasses budgettet således at det kan designes, opføres og overleveres uden ekstraomkostninger.

Targetprisnedbrydning og -styring

Databaseret beslutningsgrundlag

Metoden kræver, at der løbende sker en projektnedbrydning og værdisætning af projektet inklusiv eventuelle til- og fravalg, så beslutningerne kan baseres på reelle data, fremfor en mavefornemmelse af om budgettet rækker eller ej.

Exigo har på DTU Bygning 208 stået for den løbende projekt- og targetprisnedbrydning, samt tilhørende databehandling og formidling, til understøttelse af bygherres prioriteringsvalg på projektet.

Stade- og fremdriftsopgørelse

Tilpasses projektets og bygningsmodellernes detaljering

Processen følger bygningsmodellernes detaljering og baseres derfor indledningsvist på successiv budgettering og overgår så løbende til konkret prissætning (faktiske projektmængder og enhedspriser), der senere kan danne grundlag for præcis stade- og fremdriftsopgørelse og fast afregning med entreprenør.

Overgangen sker løbende i takt med projektets konkretisering. Det er således muligt at håndtere veldefinerede arbejdspakker i samspil med ikke-fastlagte arbejdspakker, der stadig er åben for ændringer og alternativer.

Eksempelvis kendes omfang og pris for nedbrydning af eksisterende byggeri formentligt tidligt i projektet, mens materialevalg afhænger af budgets fordeling og derfor holdes åbent langt ind i design- og projekteringsfasen.

Visuelt og dynamisk overblik

Du modtager et link til et dashboard, hvor target- og kostpris nedbrydes i projektets delposter. Dashboardet giver således transparent overblik over hvordan økonomien fordeler sig i projektet og danner dermed grundlag for bygherres prioriteringsbeslutninger – dvs. der kan foretages databaseret fra- og tilvalg.

Target og kostpris

Hvorfor er Targetprisstyring en god idé?

Target-prisstyring omfatter tidlig inddragelse af entreprenøren ifm. design og projektering, for at sikre implementering af effektive og realiserbare løsningsmodeller. På den måde identificeres og mitigeres risici ifm. byggeriet udførelse tidligt i projektet.

Konkrete fordele ved targetprisstyring:

  • Projektet er tilpasset budgettet
    – budgettet overholdes!
  • Transparent økonomisk overblik som grundlag for beslutninger
  • Valg af effektive og realiserbare løsninger i byggeriet
  • Fokus på samarbejde fremfor tvister og ekstrabetalinger
Fordele ved targetprisstyring

Er Targetprisstyring nyt?

Metoden har flere navne i litteraturen, hhv. “Target Value Delivery (TVD)”, “Target Cost Planning (TCP)” eller “Design to a Cost (D2C)” og har sit udspring allerede i begyndelse af 00’erne.

Men hvorfor er metoden ikke mere udbredt?
Er det ikke i alle parters interesse at tilpasse byggeriet til budgettet og dermed undgå ubehagelige budget- og tidsplan overskrider, tvister, retssager og negativ omtale?

Target cost model

Processen og databehandlingen er ny!

Forklaring er formentligt datamængden og -behandlingens omfang. Responstiden på projekt- og targetprisnedbrydning inkl. tilhørende succesiv værdisætning med afsæt i 3D-bygningsmodeller, der løbende ændres og konkretiseret igennem projektets design- og projekteringsfaser – og måske endda rummer forskellige løsningsmodeller – har simpelthen været for langsom til at data’en kunne gøres tilgængelig for bygherre i tide til at danne beslutningsgrundlag. Det kunne tage uger at genberegne komplekse projekters økonomi (hhv. target- og kostpris).

Med Exigos Targetprisstyringsværktøj er responstiden under 1 dag – dvs. enhver beslutnings påvirkning kan understøttes af data fra dag til dag.

Vi hjælper også gerne dig

Targetprisstyring er grundlæggende en relationel samarbejdsform med tilhørende incitamentsstruktur og kontrahering, der skal understøttes target value delivery processerne. Exigo hjælper dig gerne med både inspiration, incitamentsstrukturering og kontrahering – og den efterfølgende datahåndtering vha. targetprisstyringsværktøjet.

Kontakt: Kristian Birch Pedersen på kbp@exigo.dk 53 55 59 19

“(…) Exigo er udvalgt som bygherrerådgiver / specialister i forbindelse med IKT og BIM, da de kan dokumentere erfaringer fra lignende projekter og derfor har indgående kendskab til 3D-modellernes DNA ned til mindste detalje. De skal granske vores rådgiveres 3D-modeller for fejl, og følge op på at fejlene bliver rettet, indtil vi er helt i mål.”

Per Sams

Fhv. Senior Projektleder, Region Hovedstaden