Drift og Vedligehold af Byggeri

Drift og Vedligehold af Byggeri

Afklaring af relevant data til drift og vedligehold

Hos Exigo rådgiver vi om, hvordan man sikrer gode data ved projektafslutning. Ved at afklare, allerede i de indledende faser, hvilke data der er relevante for den efterfølgende drift og vedligehold, har du mulighed for at planlægge opsamling af de data, så du kan sætte dem i spil efter projektets afslutning.

Gode data, så som dataudtræk til arealer, til flyttesyn eller til ombygning, sikrer retvisende vedligeholdelsesplaner med driftsøkonomi og et positivt cashflow for din bygning

Dataudtræk

Driftherre er ofte ude af stand til at kontrollere BIM-modellerne

Ved projektafslutning er de færreste driftherrer i stand til at kontrollere, om BIM-modellen er opdateret til ”as-built”, samt om de underliggende data er korrekte og brugbare ift. anvendelse i drift og vedligehold. Derudover opstår der som regel tekniske udfordringer, når data fra BIM-modellen skal overføres til de softwareplatforme, som driftherre anvender til drift og vedligehold.  Langt de fleste data strander, på dette stadie, på en server arkiveret til ”fremtiden”.

Mange værdifulde informationer går derfor tabt – eller ligger uudnyttede og optager plads på en server.

BIM baseret drift og vedligehold

BIM-baseret drift og vedligehold giver store besparelser

Informationer om de enkelte bygningsdeles driftmanualer, oplysninger om fabrikant, links til produktsider, kontrakter mv. kan kobles sammen med bygningsdelene. Hermed får bygherre/driftherre et overblik over, hvornår forskellige bygningsdele er udskiftet samt hvornår, de skal udskiftes igen.

På den måde bliver både planlægning og estimering af kommende vedligeholdelsesopgaver og udskiftninger meget lettere at holde styr på (fx om 5 år skal træværket olieres, om 10 år skal vinduerne skiftes mm). Desuden er informationer om m2 gulv/vægge/lofter/vinduer mm. i forbindelse med ind- og udflytninger i store boligforeninger kostbar information til anvendelse ifm. drift og flyttesyn.

Hos Exigo har vi mange tilfredse kunder, der har stor glæde af vores bygherrerådgivning.

Læs hvad de siger om os.

Fra BIM til FM (Facility Management)

Ved projektafslutning kan vi sikre bygherre/driftherre, at ”as-Built” modellerne, han får overdraget, indeholder relevant data til anvendelsen i driften.

Gennem effektiv granskning af data, planlægning og udvikling af standarder, med bygherres perspektiv for øje, udvikler og implementerer Exigo planer og systematik, der sikrer livscyklusværdi og ROI med BIM på alle projekter. Vi har overblik over projektet som helhed – fra vugge til grav, eller fra vugge til vugge. Vi sikrer dig, at ”as-Built” modellerne, du får overdraget, har relevante og korrekte data til anvendelsen i driften.

Facility Mangement

Planlægning af grænsefladen mellem byggeri og drift, er en stor og kompleks del af tidsplanen, som ofte udskydes til sidste øjeblik. Men som jeg ser det, er den del af planlægningen, ligeså vigtig, om ikke vigtigere, da det netop er personale- og patientsikkerhed der er på spil her. Den del af planlægningen skal koordineres og synkroniseres grundigt med byggeriets øvrige tidsplaner, for at sikre at alle anlæg testes grundigt inden ibrugtagning.”

Michael Hyllegaard

Fhv. Projektchef, Det Nye Hospital i Vest

Overdragelse til drift

 

Grænsefladen mellem byggeriets udførelse og efterfølgende aflevering og idriftsættelse

I dansk byggeri er man i de seneste år blevet mere opmærksom på grænsefladen mellem byggeriets udførelse og den efterfølgende aflevering og idriftsættelse. Eksempelvis er commissioning-begrebet blevet adopteret fra skibsindustrien, hvilket fordrer en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces med fokus på projektets totaløkonomi og installationernes samspil.

Ligeledes skriver værdibyg følgende, i deres manual for drift-orienteret byggeproces, om idriftsættelse- og aflevering; ”Perioden er ofte meget intens med fokus på fejl og mangler, men en god idriftsættelse kræver, at der afsættes ressourcer til dialog mellem driftsorganisationen og de udførende samt at brugernes behov bliver tilgodeset.”

I den forbindelse er der særligt to aspekter, der giver anledning til overvejelser.

 • Entreprenørs ansvar i forbindelse med byggefasen ophører og ansvaret for at sikre den videre fremdrift i den samlede byggeproces ligger dermed udelukkende ved bygherre.
 • Byggefasen afsluttes og bygherre skal projektstyre i faseovergangen mellem byggeriets udførelse og drift.

Disse to aspekter er med til at komplicere bygherres opgave, nedenstående uddyber et par af de faktorer, der spiller ind;

Overdragelse af ansvar i komplekst byggeri

I begrebet komplekst byggeri ligger blandt andet at overtagelse ikke blot handler om at modtage en nøgle til at færdiglavet og køreklart byggeri, der kan driftes fra dag et. Selv hvis der tages udgangspunkt i et optimalt byggeri hvor AB92 aflevering sker i fuldstændig overensstemmelse med indgåede aftaler, vil der fortsat være en lang række aspekter/opgaver, som det er op til bygherre at håndtere, for at sikre at den videre fremdrift.

Dele af disse opgaver kan styres ved at lægge en commissioningproces på tværs hele byggeriets projektforløb, hvilket bl.a. danner rammene for dialog og kvalitetsstyring vedr. installationernes samspil og overtagelse. Men forpligtigelser ifm. commissioningaktiviteter udgør kun en del af det samlede bygherreressourcebehov, hvilket betyder, at behovet ofte kan være svært at afdække tilstrækkeligt.

Ofte er bygherre opmærksom på, at der hen mod afleveringsfristen og indflytning vil være et stigende ressourcebehov. Men de er sjældent i stand til at kortlægge det og bliver dermed heller ikke i stand til at finde og/eller frigøre tilstrækkelige bygherreressourcer til, at varetage alle bygherres forpligtigelser ifm. bygherreleverancer

De dækker blandt andet over:

 • Indhentning af relevante godkendelser (eksempelvis skal der, for et hospitalsbyggeri, indhentes over 15 forskellige myndigheds- og funktionsgodkendelser)
 • Planlægning og styring af blandt andet adgangsforhold, vagtværn, uddannelse af personale, kontrol af systemleverancer, driftsopstart, implementering af nye IT-systemer, rengøring, affaldshåndtering, nødprocedure og meget mere.
 • Fagteknisk opfølgning ifm. commissioningprocessen (herunder systemleverancer)
 • flytning (både fysisk inventar og udstyr såvel som daglig drift) fra eksisterende byggeri
Komplekst byggeri

Projektstyring i overgangen til drift og vedligehold

Foruden ovennævnte overvejelser, er det værd at være opmærksom på, at der er tale om projektstyring i en af projektets vigtigste faseovergange. I faseovergange skal projektledelsen bl.a. afslutte og dokumentere den forrige fase (herunder modtage byggeriet), håndtere forsinkelser og afvigelser, planlægge og igangsætte den næste fase samt varetage adskillige andre enkeltstående og tilbagevendende opgaver. Uanset hvordan byggeriets projektorganisation er sat op, vil denne faseovergang kræve, at bygherre opretholder et skarpt overblik.

Projektstyring

Dertil kommer at der i komplekst byggeri er tale om et unikt byggeprojekt, der kræver tilpasning og derfor ikke kan løses/planlægges vha. off-the-shelf løsninger. Der findes ikke en fuldendt checkliste, der indeholder en komplet opgaveoversigt for bygherre og i mange tilfælde starter øvelsen allerede ved at identificere/afdække hvor det er et bygherreressourcebehov.

Med Exigo som bygherrerådgiver rækker vi udover byggefasen og dækker hele byggeprojektet fra start til slut og kan på den måde hjælpe bygherre effektivt gennem blandt andet projektets faseovergange.

Exigo har assisteret på DNV-Gødstrup

“Nu har jeg fået et rigtig godt overblik over ressourcer og tidsplanen. Vi har været i god tid, hvilket giver os mulighed for at handle på analysen. Nu kan vi nedbryde det overblik i delelementer, så vi kan udarbejde en detaljeret tid- og ressourcestyring af bygherreleverancer og commissionning. For mig giver det god mening, fortsat at arbejde med den lokationsbaserede planlægningsmetode. Det har været en rigtig god oplevelse at få Exigo til at optimere tidsplaner og ressourcer på projektet med afsæt i den lokationsbaserede metode. Exigos team er meget dygtige. De forstår at sætte sig ind i kundernes behov og levere!”

Michael Hyllegaard

Projektchef – DNV Gødstrup

Drift og Vedligehold Byggeri – Vi kan hjælpe med følgende

 • Udarbejdelse/kvalitetssikring af bygherreleveranceplan
 • Detaljeret planlægning af bygherreleverancer ifm. commissioningaktiviteter
 • Bygherreressourceanalyse, proces og leverancebeskrivelse
 • Udstyrsplanlægning, proces og leverancebeskrivelse
  • Overblik/ udstyrsgruppering
  • Kvalitetssikring af udstyrsoversigt
  • Faseplanlægning (montage/ indflytning)
  • Lokationsbaseret udstyrsplan
  • Udbud- og indkøbsplanlægning
  • Opfølgning/ indrapportering (app)
  • Fremdriftsoversigt (BI dashboard)

Vi hjælper også gerne dig

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive med spørgsmål.

Kristian Birch Pedersen, kbp@exigo.dk, +45 53 55 59 19

Vejledning

Værdibyg har udarbejdet og udgivet en vejledning til commissioning processen, den kan du downloade her:

Stil krav og hold fokus med commissioning