Hvad er BIM og VDC?

Introduktion til BIM

Hvad er BIM? I det følgende får du et overblik over 2D, 3D, 4D, 5D, 6D og 7D BIM samt nogle ord om, hvorfor det (overordnet set) er en god idé at interessere sig for. Der er som sagt forskellige områder af BIM. Hvilke områder, der forekommer nyttige for dig og din virksomhed, afhænger af, hvem I er samt hvor, I befinder jer i byggeprocessen.

Der foreligger nogle statslige og kommunale krav, som vi ikke kommer udenom. Derudover er det nytteløst og dyrt at kaste en masse penge efter nye arbejdsmetoder, rådgivning og software, hvis ikke du oplever, at det giver værdi samt gør dit arbejde nemmere og bedre.

Derfor har vi udarbejdet denne gennemgang! Vores håb er, at den kan give dig den nødvendige viden – så du kan tage de rigtige beslutninger vedrørende BIM i din virksomhed.

BIM – både en model og en arbejdsmetode

Lad os starte med definitionen af BIM. Vi oversætter her frit – og mindre nørdet – definitionen fra BIM Handbook (BIM-nørdernes bibel).

BIM er en forkortelse for Building Information Modeling. Metoden tilbyder en ny og effektiv fremgangsmåde til design, konstruktion og produktionsstyring. Med BIM anvendes en digital repræsentation af bygningsprocessen til at facilitere udveksling af information og intern kompatibilitet mellem forskellige IT-programmer. BIM er, med andre ord, en arbejdsmetode til produktion, kommunikation og analyse af 3D-bygningsmodeller.

Disse 3D-modeller er bygget op af bygningsdele, fx en væg, der indeholder informationer om sig selv vedrørende:

  • Hvilke materialer væggen er lavet af
  • Mængde af materialer
  • Pris for materialer
  • Hvor lang tid tager det for tømreren at lave væggen
  • Hvad tømreren skal betales for dette

Når fx væggens dimension eller materiale ændres, ændres mængdeopgørelse, materialepris, arbejdstid osv. automatisk ved integreret brug af BIM.

2D BIM – to skridt frem og et tilbage

Da BIM bølgen begyndte at rulle ud over byggebranchen, var det de færreste parter i byggeriet, der kastede sig hovedkulds ud i de nye teknologier. Softwareproducenterne og de nørdede BIM eksperter spurtede derimod afsted og lancerede en masse ny teknologi, som branchen i bund og grund ikke var klar til at implementere.

Derfor er de trådt et skridt tilbage og favner nu den virkelighed, der er – nemlig en virkelighed, hvor mange stadig opererer i både 2D og 3D.
Derfor taler man nu også om 2D-BIM.

2D-BIM handler om at koble informationer sammen med traditionelle CAD-tegninger for på den måde at gøre tegningerne ”intelligente”. Man taler fx om 2D-mængeudtræk, 2D-kollisionskontrol og 2D-ændringshåndtering. Selvom det kræver en manuel manøvre at koble informationer med 2D-tegninger, giver det rigtig god mening at kunne arbejde med informationer om mængder, økonomi og tid på tværs af 2D og 3D.

3D-BIM – kollisionskontrol og ændringshåndtering

Med BIM følger en lang række fordele og muligeder, som også beskrives nedenfor. Men før BIM giver mening, er det afgørende at de 3D modeller der ligger til grund for BIM, er udarbejdet korrekt. 3D-modeller anvendes ikke længere kun til smukke visualiseringer i forbindelse med præsentationer, de  indeholder store mængder data, der ligger til grund for de mængdeopgørelser, kalkulationer og tidsplaner, som anvendes i produktionen. Kvaliteten af de 3D-modeller, der udarbejdes, er derfor afgørende. Mange udfordringer i byggebranchen starter i 3D-modellernes DNA.

Du kan downloade whitepaperet “5 typiske fejl i mængdeopgørelser”. Her får du en tjekliste til, hvor de typiske projekteringsfejl opstår og hvordan du undgår dem. Download “5 typiske fejl i mængdeopgørelser” her.

Når 3D modellerne er velstrukturerede og modelleret korrekt, er en af de mest profitable muligheder ved implementering af BIM uden tvivl 3D-kollisionskontrol. Ved at sammenholde 3D-modeller fra alle fag er det muligt at tjekke, om der fx er kollisioner mellem VVS og konstruktioner.

Kollisioner er nemlig dyre at korrigere, da de ofte afstedkommer slåskampe om ansvar, dyre hovsa-løsninger samt utilfredshed og ineffektivitet på byggepladsen. Du skal sikre dig, at projektmaterialet og 3D-modellerne er velkoordinerede på tværs af fag, inden projektet sendes i udbud.

Derudover skal du sikre dig, at dit kommende BIM værktøj kan håndtere ændringer. Både under projektering og under udførelsen, kan det være vanskeligt at få overblik over alle aftalte ændringer og versioner. Er den 3D-model ingeniøren arbejder med den nyeste version? Er den tegning der ligger i skurvognen den nyeste version. Og hvad er ændret siden sidst? Tidligere var en sky på en tegning (når vi huskede at lave den) måden vi kunne holde styr på ændringer fra version til version. I dag hvor 3D-modellerne er komplekse geometrier, er det endnu mere afgørende at holde styr på, hvilken version er gældende. Det stiller krav til det BIM software vi vælger. Det skal kunne give os et overblik over, hvad er ændret/slettet/tilføjet siden sidst.

4D BIM – 3D-model + tidsplan

På større byggeprojekter kan traditionelle metoder til optimering og kommunikation af tidsplaner være en stor udfordring. Mange af de involverede parter mister hurtigt overblik over de lange Gantt-baserede tidsplaner.

Derfor har 4D BIM vist sig som en særlig fordelagtig planlægningsmetode. 4D henviser til sammenkobling mellem 3D-model og tidsplan. Informationer om faser, byggepladsopdeling, leverancer, udførelsestid, udførelsesrækkefølge, byggeflow, bemanding mm. udgør de data, som er nødvendige for at kunne visualisere, analysere og optimere tidsplanen med afsæt i en databaseret 3D-model – fremfor mavefornemmelser.

Når alle ovennævnte data samles med bygningsdele fra 3D-modellen, kan man lave en 4D-simulering af tidsplanen. 4D-simuleringen består af en ”film” af tidsplanen, som giver alle parter et visuelt overblik over ovennævnte faktorer. Med afsæt heri kan tidsplanen optimeres.

En visuel 4D-simulering er et effektivt redskab til at kommunikere tidsplanen til alle parter i projektet – og på tværs af organisationen. En film af den faktiske bygning, der vokser op på skærmen, er langt nemmere at forstå end et mangesidet stav-diagram.

Det eneste du skal bruge for at lave en 4D-simulering er 3D-modeller i originalformat samt en tidsplan.

5D BIM – 3D-model + økonomi

Der er mange økonomiske risici forbundet med traditionelle kalkulationsmetoder, hvor der anvendes store regneark og 2D-tegninger. Manuel optælling og kvalitetssikring af dokumenter og tegninger er tidskrævende og dyrt i mandetimer. Desuden er risikoen for at tælle forkert eller misse en ændring, der fx ikke er koordineret mellem 2D og 3D, stor. Budgetterne overskrides grundet fejl i leverancer, mens byggeriet ligger stille i perioder.

Når 3D-modeller og kalkulation integreres i et BIM program, fx Vico Office, er det nemt og hurtigt at udarbejde analyser og nye versioner af priskalkulationen. Ved projektændringer importeres den ændrede 3D-model eller de ændrede 2D-tegninger blot i BIM-programmet, der med det samme afslører de opdaterede mængder og den opdaterede kalkulation.

Udfordringer vedrørende fejl i mængdeopgørelser udgør et udbredt problem i byggebranchen i dag. I Vico Office er det nemt og effektivt at udføre uafhængige mængdeudtræk og dermed få fuldt overblik over uoverensstemmelser mellem mængder i tilbudslisten og 3D-modellen. Med en velstruktureret 3D-model er det muligt at udarbejde en tilbudsliste for fx et kontorbyggeri på 10.000m2 på under 10 timer.

Hvis både tid (4D) og økonomistyring (5D) integreres med 3D-modellerne, kan cash flowet beregnes stort set automatisk. På den måde kan man sikre, at betalingerne på projektet følger fremdriften.

6D BIM – drift og vedligeholdelse

Her skilles vejene. Hvor der eksisterer generel konsensus om betydningen af 2D-5D, er der udbredt uoverensstemmelser vedrørende betydningen af 6D og 7D. Nogle mener, at 6D dækker over drift og vedligeholdelse og 7D over bæredygtighed. Andre mener det modsatte. Pt. er der flest der hælder mod førstnævnte forståelse, inklusiv os.

Når et byggeprojekt afsluttes, leveres 6D-modellen, også kaldet as-built-modellen, til bygherre. As-built modellen indeholder al data, som er relevant for anvendelse i driften, herunder informationer om rumnumre og rumnavne samt informationer om alle bygningsdele tilknyttet de rum, fx vedligeholdelses-/driftsmanualer, web links til produktsider, fabrikant oplysninger, kontakter mv.

På den måde kan driftsherre hurtigere udskifte forskellige bygningsdele og bedre planlægge og estimere i forhold til fremtidige vedligeholdelsesopgaver og udskiftninger.

7D BIM – bæredygtighed

Bæredygtigt byggeri er hot. Vi hører dagligt om konsekvenserne af klimaforandringer – problemet er verdensomspændende og topper på den internationale politiske dagsorden.

Indenfor byggeri arbejder vi derfor med 7D BIM. 7D BIM henviser til anvendelse af 3D modellen med henblik på at simulere, analysere og optimere et givent byggeprojekt i forhold til:

  • Energi
  • Indeklima
  • Ventilation
  • Lysindfald

Desuden er det muligt at simulere materialernes/bygningsdelenes livscyklus. På den måde synliggøres det, hvilke materialer, der har en lav miljøbelastning – ikke kun på den korte bane, men i hele materialets levetid – ”from cradle to cradle” – fra produktion til bortskaffelse eller genbrug. Det er muligt at simulere forskellige alternativer – både naturlige og teknologiske – og derpå vælge det alternativ, som har den laveste miljøbelastning.

Miljøstyrelsen (MUDP) var med til at finansiere et projekt vedrørende Byggeri i 7 dimensioner, som blev afsluttet i 2015. Projektet fokuserede på genanvendelse af materialer og ressourcer i byggebranchen – og dermed på at finde alternative måder at undgå de enorme ressourcestrømme, der dagligt går tabt. Projektet undersøgte og demonstrerede i den forbindelse nedtagning og genbrug af bygningskomponenter. Ifølge Miljøstyrelsen skal dansk byggeri gå fra en lineær produktionsmodel til cirkulær materialeanvendelse. Læs mere om projektet i bogen ”Building a Circular Future”.

Uforpligtende inspirationsmøde – Hvad er BIM?

Kunne du tænke dig at få en dialog med branchens førende aktør indenfor VDC og BIM? Vi tilbyder et gratis inspirationsmøde, hvor vi gerne høre om de tanker du har gjort dig, og samtidig inspirere dig med eksempler på, hvordan andre bygherrer/entreprenører anvender BIM thhv. under projektering, under udbud og under udførelse.

Kontakt: Kristina Ekkersgaard på ke@exigo.dk / 53 55 59 05

Få inspiration i en række cases

Du kan også læse nogle eksempler på, hvordan andre i branchen anvender BIM til bedre projekt- og risikostyring her:

Entreprenør >>>

Bygherrer >>>