Navigation Menu

5 tips til god modelleringsskik1)    Fornuftige fagmodellerDet er først og fremmest vigtigt at oprette fagmodeller for de fag, som er en del af byggesagen. Fagmodellerne kan fx omfatte følgende:

·         Arkitektur
·         Konstruktion
·         VVS
·         Ventilation
·         El
·         Eksisterende byggeri


DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ

·         Objekttyper må ikke forekomme i fagmodeller, hvor de ikke er relevante. Fx ventilationsobjekter, der placeres i fagmodellen for afløb eller konstruktionsobjekter, såsom fundamenter, der placeres i fagmodellen for arkitektur.

·         Objekttyper i en specifik fagmodel, f.eks. vandrør i en VVS-model, må ikke placeres i kategorier, hvor de ikke hører hjemme, f.eks. window.

·         Fagmodeller skal benytte samme koordinater for Project Base Point og være placeret efter samme koordinatmæssige udgangspunkt. En ’Shared Coordinates’-fil kan med fordel udveksles mellem de projekterende parter, men det er ikke et krav.

2)     Korrekt navngivning af objekterDet er ikke uvæsentligt, hvordan du navngiver dine objekter. Objektnavne skal være differentierede, beskrivende, neutrale og kun omhandle egenskaber, der relaterer sig til det pågældende objekt.

DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

·         Overflødig information må ikke medtages i navngivningen. Dette indebærer fx lokationer såsom ”…ved gavl” eller ”…under vindue” og faser såsom ”Eksisterende væg” eller ”Ny væg”.

Overflødig information omfatter også henvisninger til firmanavne eller produktnavne, såsom ”Plus_indv_massivdør_enkel” eller ”Taasige profil”.

·         Dimensioner i navngivningen betragtes ikke som overflødig information.

·         Ens objekter og objekttyper må ikke have varierende navne. Ens objekter er objekter af samme type og skal derfor have samme navn. Det gælder fx hatprofiler, vindskede, inddækning eller sålbænk.

·         Navngivningen skal følge nedenstående principielle systematik, eller dele heraf, alt efter kontekst, og benytte ”_” som separator:

o   Typekode_Emne_Materiale_Fabrikationsmetode_Dimension(er)

o   BB.005_Fundament_Beton_Insitu_600mm

o   BD.025_Facadekassette_Træ_Præfab_268mm

o   BF.002_Gulvkonstruktion_Træ_65mm

·          Materiale, fabrikationsmetode og dimension er ikke altid relevant, fx ved navngivning af et toilet.

·         Hvis typekoden ikke ønskes indarbejdet i typenavngivningen, kan navnet efterfølges af _Type001, _Type002 osv., således at der opnås en differentiering i navngivning af typer under samme family, hvor egenskaberne i sig selv ikke er nok.

Dette er dog ikke et krav. Fx:

o   Gulvkonstruktion_65mm_Type001

o   Gulvkonstruktion_65mm_Type002

3)     EgenskabsdataI forbindelse med egenskabsdata er der nogle få generelle og meget væsentlige forhold, som må overholdes.

DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

·         Objekter må kun indeholde de i IKT-teknisk afleveringsspecifikationen beskrevet egenskabsdata og skal i hele byggesagens forløb struktureres jf. denne.

·         Objekter må ikke, uanset projektets stade, indeholde overflødige data. Overflødige data, er data som ikke er angivet i den IKT-tekniske afleveringsspecifikations egenskabsdataskema.

 

4)     God modelleringsteknikObjekter skal anvendes til deres formål samt tilhøre hensigtsmæssige kategorier i overensstemmelse med detaljeringsniveauet. Deres formål er at repræsentere en afgrænset del af virkeligheden. For at det kan lade sig gøre, er der en række vigtige forhold, som må overholdes.

DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

·         Objekter anvendes til deres formål og intet andet. Eksempelvis må ’Floor’ objekter ikke bruges som vinduesplader og ’Ceiling’ objekter må ikke bruges som inddækningsplader.

·         Objekter må ikke tilhøre en kategori, der ikke stemmer overens med det, objektet repræsenterer. Hvis en sålbænk er modelleret som et selvstændigt objekt, må den ikke kategoriseres som et vindue, da den ikke repræsenterer et vindue.

·         Ens objekter må ikke oprettes som selvstændige families eller selvstændige typer. De skal tilhøre én type under én family. Objekter der har samme specifikke tekniske funktion, såsom bortledning af vand ved vinduesbund, skal som hovedregel tilhøre samme family, f.eks. sålbænk. Heraf kan der være flere typer af sålbænke. Der kan dog opstå behov for at opdele typer i forskellige families, hvor eksempelvis materiale, bestanddele eller andet er tilstrækkelig forskellige.

·         Objekter må ikke overlappe hinanden. Der kan dog være enkelte undtagelser, såsom bjælker eller søjler, der kun er placeret i isoleringslaget i et laginddelt objekt.

·         Objekter skal holdes i så få antal som muligt, men samtidig være i overensstemmelse med informationsniveauet. Det skal forstås således, at en væg eksempelvis ikke må splittes unødigt, hverken tværgående eller længdegående, hvis det ikke er krævet af informationsniveauet.

·         Der skal være en tydelig og konsistent adskillelse mellem modellering af eksisterende og nyt byggeri. Objekter skal dermed holdes i deres respektive faser. Fx må objekter, der skal nedbrydes, ikke forekomme under en visning af nye objekter. Objekter må ikke skjules, hvis de er placeret i en forkert fase. De skal i stedet placeres i den korrekte fase.

·         I fagmodeller skal udsparinger i konstruktioner tage hensyn til toleranceafstande.

5)    KollisionerGenerelt må der ikke forekomme kollisioner i og imellem fagmodellerne ved afslutning af hver fase. Dog er der nogle undtagelser.

Ved afslutning af hver projekteringsfase må der ikke forekomme kollisioner i fagmodellerne eller fagmodeller imellem. Følgende kollisioner kan dog accepteres:

·         Tværgående kollisioner mellem tekniske installationer og dæk samt vægge for installationer under Ø50 mm eller tværsnitsareal på under 20 cm2, hvor det ikke har betydelig konsekvens for bæreevnen af vægge, dæk eller tilstødende bygningsdele.

·         Tværgående kollisioner mellem tekniske installationer og gipsvægge for installationer under Ø150 mm eller tværsnitsareal på under 175 cm2.

·         Tværgående kollisioner i loftsflader for installationer under Ø150 mm eller tværsnitsareal på under 175 cm2.

DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

·         Objekter, der overlapper, betragtes som kollisioner. Undtagelsesvis kan kollisioner accepteres. Eksempelvis hvor ventilationsrør overlapper i isoleringen.

·         Kollisioner betragtes henholdsvis som ikke alvorlige kollisioner og alvorlige kollisioner. Ikke alvorlige kollisioner giver forkerte mængder, alvorlige kollisioner giver bygbarhedsproblemer.

viaemail   ring for tilbud